[…] کالا را تایید می نماید و در صورت مغایرت با توجه به شرایط بازگردان کالا اقدام می نماید.۷- خریدار موظف است در حالت پرداخت در […]